صفحه اصلی/ مزایده و مناقصه/ انتخاب پیمانکار
انتخاب پیمانکار

انتخاب پیمانکار جهت واگذاری ” انجام عملیات اجرایی احداث انبار مرکزی تجهیزات طرح توسعه زیرساخت سایت
نگین 2 شرکت معادن سنگ آهن احیاء سپاهان مطابق برآورد پیوست “