صفحه اصلی/ مزایده و مناقصه/ آگهی مناقصه عمومی استعلام قیمت جهت خرید برق سبز به میزان 5 مگاوات در دوره خاموشی
آگهی مناقصه عمومی استعلام قیمت جهت خرید برق سبز به میزان 5 مگاوات در دوره خاموشی