صفحه اصلی/ واحد ایمنی، بهداشت، محیط زیست
واحد ایمنی، بهداشت، محیط زیست

واحد HSE شرکت معادن سنگ آهن احیا سپاهان همزمان با تاسیس معدن شروع به فعالیت نموده است و در زمینه ایمنی، بهداشت و محیط زیست فعالیت می نماید.

ایمنی

  • نظارت بر اجرای صحیح تمامی فعالتهای اجرایی در حوزه کاری شرکت بر اساس استانداردها ، روش های اجرایی و دستورالعلهای موجود و مصوب.
  • ایجاد رقابت مناسب و سازنده در بین پیمانکاران در راستای افزایش هرچه بیشتر تعداد ساعات کاری بدون حادثه
  • برگزاری منظم نشستها و جلسات مورد نیاز در جهت هماهنگی هر چه بیشتر با HSE پیمانکاران به منظور نزدیک کردن هر چه بیشتر دیدگاهها و پتانسیلهای کاری موجود.
  • ارتباط با مدیران به منظور تقویت ارتباطات و توان اجرایی در اجرای موازین ایمنی.
  • نظارت بر نحوه تدوین و اجرای برنامه های آموزشی در زمینه HSE در حوزه پیمانکاران و مشارکت فعال در برنامه های آموزشی شرکت .
  • پیگیری و اجرای مصوبات صورتجلسات کمیته حفاظت فنی و بهداشت کار.
  • پالایش گزارشات چک لیستهای فعالیتهای روزانه تجهیزات و ارائه به مدیریت .
  • شناسایی خطرات، ارزیابی ریسکها و ارائه اقدامات کنترلی به مدیریت
  • نظارت بر جذب کارکنان جدید الاستخدام ، تغییر شغل و اشتغال بکار فرد پس از غیبت بیش از سه روز به دلیل حادثه در شغل مناسب با هماهنگی پزشک دوره دیده طب کار .
  • بازدید منظم مطابق با برنامه از قبل تدوین شده از قسمت های مختلف شرکت و ثبت گزارشهای بازدید

 

بهداشت
1-  انجام پایش های دوره ای در اندازه گیری و ارزشیابی عوامل زیان آور محیط کار و طراحی کنترلهای فنی- مهندسی و مدیریتی- اجرایی در مسائل بهداشت حرفه ای کارکنان

2-  نظارت بر نحوه برنامه ریزی و اجرای معاینات شغلی کارکنان .

3-  بررسی عوامل ارگونومیکی محیط کار و ارائه راه حل های مناسب جهت انجام صحیح کار و یا  تغیرات لازم در خط تولید با فعالیت مورد نظر و و ارائه پیشنهادات در خصوص مناسب نبودن ابزار کار و وسائل مورد استفاده با  همکاری متخصصین و مهندسین مرتبط .

4- کنترل مواد غذایی و نمونه برداری از مواد غذایی مشکوک و ارسال آن به آزمایشگاه و معدوم نمودن مواد غذایی فاسد بر اساس دستورالعملهای مربوطه

5-  بازدید از آشپزخانه ، سلف غدا خوری و  مهمانسراهای شرکت بر اساس چک لیست تنظیم شده و پیگیری رفع نواقص آن

6- کنترل آب آشامیدنی مناطق تحت پوشش از نظر میکروبی و شیمیایی و به صورت متناوب و اطمینان از سلامت آب مورد استفاده و اعلام نتایج به ارگانهای مربوطه  و همچنین کلرسنجی روزانه و ثبت آن در پرونده کلرسنجی با قید مشخصات ایستگاه کلرسنجی و اعلام نتایج به شبکه بهداشت و ارگانهای مربوطه و در صورت لزوم گندزدایی آب

7-  نظارت بر نحوه دفع پسماندها و فاضلابهای بهداشتی به منظور پیشگیری از بروز بیماریها

8- پیگیری دریافت کارت ویژه بهداشت عمومی و کارت سلامت کلیه پرسنل آشپزخانه ، مهمانداران ، خدمات ، ماشین حمل غذا ، انبار مواد غذایی

9-  مبارزه با حشرات و جوندگان ضمن بررسی کانونهای آلوده و برآورد میزان سم مورد نظر با توجه به میزان آلودگی و نظارت بر سم پاشی توأم با آموزشهای لازم و طعمه گذاری

محیط زیست
1- شناسایی و ارزیابی پیامدهای زیست محیطی، فعالیت شرکت و تهیه گزارش و ارائه به مدیران ارشد شرکت و ارائه راه حل های پیشنهادی به مدیران شرکت در خصوص مشکلات یاد شده

2- انجام بازدید های مستمر ومداوم در سطح معدن و محیط کارگاه در خصوص مسائل زیست محیطی

3- نظارت بر اصلاح و رفع مشکلات زیست محیطی در جهت مطلوب

4- برنامه ریزی احیاء اراضی موات معدنی و نظارت بر حسن اجرای آن

5- طراحی و نظارت بر سیستم مدیریت پسماند معدن

6- انجام فعالیت های مربوط به مسائل فرهنگ سازی در بین پرسنل شرکت در جهت حفظ محیط زیست و جلوگیری از آلودگی آن.

7– نظارت بر عملکرد تانکرهای آبرسان شرکت و ارائه صورت کارکرد ماهیانه آن به واحد امور مالی معدن.

8-مدیریت و نظارت بر توسعه ، حفظ و صیانت از فضای سبز ایجاد شده در معدن.

9- ایجاد تعامل سازنده با ادارات حفاظت محیط زیست و منابع طبیعی.

10- برگزاری جلسات مستمر و مداوم با مدیران قسمت های مختلف و پیمانکاران در جهت ایجاد هماهنگی لازم برای حفظ و صیانت از محیط زیست و جلوگیری از آلودگی آن.

11- نظارت بر عملکرد تانکرهای آبرسان شرکت و ارائه صورت کارکرد ماهیانه آن به واحد امور مالی معدن

واحد ایمنی، بهداشت، محیط زیست