شرکت معادن سنگ آهن

آگهی مزایده

صفحه اصلی/ آگهی مزایده

برای دریافت فرم پیشنهاد مزایده بر روی لینک زیر کلیک کنید.

فرم پیشنهاد مزایده

مشخصات و شرایط مزایده: 

  • مشخصات دامپتراک های کوماتسو HD785-5 به شرح ذیل می باشد .

 

ردیف

شماره سریال

سال ساخت ساعت کارکرد
1 4410 2004 9915
2 4579 2005 9511
3 4558 2005 8450
4 4408 2004 9780

 

  • قیمت پایه برای هر دستگاه 10.000.000.000ریال
  • شرایط مزایده:

1-2- مزایده گزار:  شرکت معادن سنگ آهن احیاء سپاهان

2-2- هر چهار دستگاه دامپتراک یک جا فروخته می شود .

3-2- میزان تضمین شرکت در مزایده:  5% جمع کل قیمت های پایه معادل 2.000.000.000ریال(دو میلیارد ریال) می باشد که باید طی رسید بانکی به حساب شماره 1-27242000-2-181 بانک اقتصاد نوین شعبه میرداماد تهران، شماره شبای 680550018100227242000001 واریز و به ضمیمه مدارک ارسال گردد.

4-2- پیشنهاد قیمت باید لاک و مهر شده ارائه گردد.

5-2- کلیه پیشنهادات صرفاً در ساعات اداری  از شنبه لغایت چهارشنبه از ساعت 8 الی 16 به آدرس تهران میدان فاطمی میدان گلها بلوار گلها پلاک 19 (ساختمان میلاد) طبقه اول واحد تدارکات تحویل گردد.

6-2- مزایده گزار در قبول یا رد هریک از پیشنهادات اختیار تام داشته و هیچ گونه ادعا و اعتراضی دراین زمینه مسموع نخواهد بود.

7-2- مهلت ارسال پیشنهادات حداکثر 15روز پس از انتشار آگهی می باشد.

8-2-برای دریافت فرم شرکت در مزایده به آدرس اینترنتی www.Ehyairon.com یا آدرس مذکور در بند   5-2  مراجعه شود.

9-2- کمیسیون مزایده در تعیین برنده مزایده، با رعایت صرفه و صلاح شرکت اتخاذ تصمیم خواهد نمود.

10-2- در پشت پاکت  پیشنهاد قیمت ، متقاضی مکلف است نام و نشانی و آدرس و تلفن تماس خود را قید نماید.

11-2- 50% کلیه هزینه های نقل و انتقال بر عهده برنده مزایده خواهد بود.

12-2- پیشنهادات ناقص و مبهم مورد تأیید نبوده و ترتیب اثر داده نخواهد شد.

13-2- برنده مزایده ظرف مدت یک هفته از تاریخ اعلام نتیجه مزایده می‌بایست برای انجام معامله حاضر شود در غیر اینصورت سپرده برنده ضبط و طبق مقررات با نفر دوم معامله خواهد شد.

14-2-کلیه پیشنهادات حداکثر 5 روز پس از پایان مهلت در کمیسیون مزایده که بصورت غیرحضوری برگزار خواهد شد بازگشایی و نتایج اعلام خواهد شد.

15-2- برنده مزایده باید مبلغ کل را نقداً به حساب شرکت معادن سنگ آهن احیاء سپاهان واریز نماید.

16-2-در صورت نیاز به کسب اطلاعات فنی بیشتر با تلفن شماره 09151367190 تماس حاصل نمائید.