شرکت معادن سنگ آهن

مزایده و مناقصه

صفحه اصلی/ مزایده و مناقصه
ردیف نوع موضوع آخرین مهلت فروش اسناد آخرین مهلت تحویل اسناد نتیجه فایل
1 فروش مزایده 1 250 نمتسینتنشسی شسیسشیتس یهتس خسیس دانلود فایل
2 تست تست دانلود فایل
3 تست دانلود فایل